afbeeldingboven-1

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE AANKOPEN

1. Definities
1.1 Verkoper: Het bedrijf dat deze voorwaarden gebruikt. 
1.2 Koper: De wederpartij van de verkoper
 
2. Toepasselijkheid
In aanvulling op de algemene voorwaaarden van Carlisle Construction Materials BV gelden deze specifieke voorwaarden voor online aankopen. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven. 
 
3. Totstandkoming
3.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand en bindt de verkoper slechts indien de online aankoop middels voorafbetaling door de verkoper is ontvangen van de koper. De koper heeft hier vervolgens een schriftelijke bevestiging van ontvangen
3.2 De door de koper opgestelde of ter beschikking gestelde tekeningen, foto's, schetsen, beschrijvingen, modellen en monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zij zijn slechts bindend na wederzijdse acceptatie. 
 
4. Prijzen
4.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen gelden de prijzen die genoemd worden op de website op de dag van betaling. De verkoopprijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, andere belastingen en heffingen.
4.2 De verkoper heeft het recht om stijgingen van kostprijsbepalende factoren door te berekenen.  
4.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Verzending binnen Nederland is gratis vanaf € 250,00
 
5. Levering
5.1 Levering vindt altijd plaats af magazijn / af fabriek bij de verkoper. Alle risico’s met betrekking tot de geleverde zaken zijn na levering steeds voor de koper.
5.2 De leveringstijden / termijnen zijn nimmer fatale termijnen. De verkoper heeft altijd het recht in gedeelten te leveren.  

6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die aan de verkoper niet kan worden toegerekend op grond van schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting.
6.2 Onder overmacht wordt niet uitsluitend maar in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, verlies of diefstal gereedschappen/materialen etc., fabrieksstoornis, staking, blokkades, import- of handelsbeperkingen, uitsluiting, verkeers- stoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen / halffabricaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aan-nemers.
6.3 In geval van overmacht is veroper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst of enig deel daarvan op te schorten of (partieel) te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig wordt.  
 
7. Het plaatsen van een bestelling
7.1 U kunt via internet op onze site bestellen, of email contact. Wij nemen geen telefonische bestellingen aan. 
7.2 Zie ook 3.2
 
8. Voorraad
8.1 Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn.
8.2 Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling een e-mail of telefonisch bericht. 
 
9. Levering 
9.1 De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd door onze pakketdienst. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de koper hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. 
 
10. Kwaliteit en reclames
10.1 De koper zal onverwijld na levering van de zaken al hetgeen doen om vast te stellen, dat hetgeen is geleverd door verkoper overeenkomt met wat door koper is besteld. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. Het tegenbewijs ligt dan uitdrukkelijk bij koper.  
10.2 Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, kwaliteit en andere gebreken moeten onmiddellijk, voor zover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 14 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
10.3 Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikel, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.  
10.4 Foutief ingevoerde waardes in het bestelsysteem zijn voor rekening en risico van de koper.
10.5 Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht.
- indien de originele pakbon niet kan worden overlegd.
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 15 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIET in ontvangst genomen.
 
11. Herroepingsrecht
11.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel/de artikelen fysiek in bezit krijgt. Wanneer niet alle artikelen uit uw bestelling op dezelfde dag geleverd worden, dan gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
11.2 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op niet klantspecifieke artikelen. EPDM membranen, liners, vellen of zakken die zijn vervaardigd op een speciaal aangegeven maatvoering, vallen NIET onder de herroepingsrecht.
11.3 Foutief ingevoerde waardes in het bestelsysteem zijn voor rekening en risico van de koper.
11.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax maar bij voorkeur per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat op de website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.ecolan.nl of via de bovenstaande link ‘Herroepingsformulier’. Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u binnen twee werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen direct of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen te herroepen en dit aan ons mee te delen, het artikel/de artikelen aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
 
CARLISLE® Construction Materials BV
Industrieweg 16
8263 AD Kampen
Tel. 038-3393388
E-Mail: Herroepingsformulier (link)
 
11.5 Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken van de maatvoering, waterdichtheid en werking van de goederen vast te stellen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel/de artikelen en ook van de afmetingen. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIET in ontvangst genomen. 
 
12. Aansprakelijkheidsuitsluiting 
12.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.
 
13. Persoonsgegevens
13.1 Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en/of een éénmalige mailing. Wij zullen onder geen beding gegevens aan derden verstrekken.
 
14. Geschillen
14.1 Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan het management van Carlisle® Construction Materials BV. Dit kan uitsluitend schriftelijk: Carlisle® Construction Materials BV, t.a.v. Management/Directie. Industrieweg 16, 8263 AD Kampen. Wij trachten binnen 10 werkdagen uw klacht in behandeling te nemen en af te handelen na ontvangst van uw bericht